Newsletter

Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00 PLN

REGULAMIN DO 24.12.14

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Właściciel

Sklep internetowy MayLily.pl działający pod adresem internetowym http://maylily.pl jest własnością firmy PISZU Katarzyna Mitas, z siedzibą w Iwoniczu Zdroju, ul. Ogrodowa 5, NIP: 637-204-46-81, REGON: 120957162, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez MayLily.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

 

II. ZAKUPY 

 

1. Obszar działania

Usługi oferowane przez MayLily.pl dostępne są na terenie Polski.

2. Kupujący

Z oferty MayLily.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

3. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej MayLily.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

4. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez MayLily.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

5. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PISZU Katarzyna Mitas w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z fakturą VAT. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

6. Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy jest wykonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie MayLily.pl.

Koszt dostawy jest stały, niezależny od ilości zakupionego towaru, chyba że zamówienie przekroczy sumę 500 PLN – wtedy koszt dostawy pokrywa Sprzedający.

 

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

 

1. Składanie i akceptacja zamówienia

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

- wyboru zamawianych towarów lub usług
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)
- wyboru sposobu płatności.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3. Możliwość zmiany zamówienia

Klient ma możliwość dokonania zmiany w swoim zamówieniu drogą elektroniczną lub telefoniczną do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

4. Termin realizacji dostawy

Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym, ale nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych.

5. Dni wolne

MayLily.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne, tj. ustawowo wolne od pracy. MayLily.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. Informacja o tym będzie udostępniona na stronie MayLily.pl. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

6. Odmowa realizacji zamówień

MayLily.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

b) Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych – gdy nie ma możliwości dostarczenia towaru do miejsca zadeklarowanego odbioru.

7. Faktura/paragon

Do zamówienia dołączona jest paragon/faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia firmę PISZU Katarzyna Mitas do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 

IV. PŁATNOŚCI

 

1. Sposoby płatności

Klient MayLily.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

- Przelew na konto. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu.

- Płatność internetowa. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

- Płatność za pobraniem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

 

V. DOSTAWA

 

1. Dostawca

Dostawca firmy kurierskiej zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta.

 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

Klient powinien sprawdzić, czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, należy wypisać wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformować o tym MayLily.pl. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, powinien niezwłocznie powiadomić o tym MayLily.pl.

2. Reklamacje, zwroty produktów

a) W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z MayLily.pl, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

b) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie maksymalnie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania.

Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar wraz z kosztami wysyłki w ciągu maksymalnie 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta.

c) MayLily.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

d) Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów z 2 marca 2000 roku można bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, jeśli produkt nie jest w żaden sposób zniszczony. Do zwrotu należy dołączyć wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 

 

VII. DANE OSOBOWE

 

a) Dokonując zakupu w sklepie MayLily.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę PISZU Katarzyna Mitas jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

b) Administratorem Danych Osobowych jest PISZU Katarzyna Mitas. Niezbędnym przymiotem administratora danych osobowych jest posiadanie kompetencji decyzyjnych w stosunku do danych, które znajdują się w jego dyspozycji. O celach i środkach przetwarzania danych osobowych decyduje Zespół ds. Bezpieczeństwa PISZU Katarzyna Mitas Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta.

f) Szczegółowo ochrona i postępowanie w zakresie danych osobowych zostało opisane w dokumentcie POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług MayLily.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. MayLily.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości e-mail

MayLily.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Zwrot pieniędzy

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, MayLily.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2012.