Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU

„BRZUSZEK JAK MALOWANY”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Brzuszek jak malowany” zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych prac przedstawiających temat Konkursu.

§ 2

1. Organizatorem Konkursu jest firma PISZU Katarzyna Mitas, ul. Ogrodowa 5, 38-440 Iwonicz Zdrój („Organizator”), właściciel marki MAYLILY.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami profilu MAYLILY na Facebooku (adres URL:  http://www.facebook.com/maylilypl).

§ 4

Konkurs trwa od 20.10.2018 r. (od godz. 22.00) do 28.10.2018 r. (do godz. 23.59).

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 1

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 20.10.2018 do 28.10.2018 prześlą na adres: konkurs@maylily.pl zdjęcie przedstawiające temat Konkursu, a także: imię, nazwisko oraz nazwę wzoru MAYLILY, który posłużył jako inspiracja do wykonania pracy. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim ani wykorzystywany w innym celu niż realizacja Konkursu.

§ 2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 1

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.

2. Wybór zwycięskich zdjęć zostanie dokonany przez jury.

3. Jury wybierze 3 prace najlepiej realizujące temat Konkursu. Jedna praca zostanie nagrodzona Nagrodą publiczności.

§ 2

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • mieć status fana profilu MAYLILY  na Facebooku
  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: https://maylily.pl/content/21-regulamin-konkursu
  • przesłać na adres: konkurs@maylily.pl zdjęcie realizujące temat Konkursu wraz z informacjami określonymi w pkt.II niniejszego regulaminu

2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest ozdobienie ciążowego brzuszka w nawiązaniu do wybranego wzoru MAYLILY i wykonanie jego fotografii. Zdjęcie nie może mieć komputerowo dodanych elementów. Lista wzorów zostanie opublikowana wraz z informacjami na temat konkursu na Facebooku.

3. Jury podczas wyłaniania zwycięzców będzie brać pod uwagę: ujęcie tematu, kreatywność, oryginalność oraz jakość wykonania zdjęcia. Nagroda publiczności zostanie przyznana pracy, która będzie najaktywniej komentowana i lajkowana na portalu Facebook, w albumie konkursowym.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia w terminie od 20.10.2018 r. od godz. 22.00 do 28.10.2018 r., do godziny 23:59.

5. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać dwa zgłoszenia.

6. Zamieszczając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

7. Zdjęcia przesyłane w ramach konkursu będą na bieżąco umieszczane w albumie na Facebooku.

8. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zdjęcie z Konkursu.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 03.11.2018 r. o godz. 20:00 na profilu MAYLILY na Facebooku.

10. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) wraz ze zwycięskimi pracami zostaną opublikowane na profilu MAYLILY na Facebooku.

IV. NAGRODY

§ 1

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

1. Nagroda za I miejsce: bon do sklepu MAYLILY.PL o wartości 500 zł

2. Nagroda za II miejsce: bon do sklepu MAYLILY.PL o wartości 300 zł

3. Nagroda za III miejsce: bon do sklepu MAYLILY.PL o wartości 150 zł

2. Nagroda publiczności: bon do sklepu MAYLILY.PL o wartości 200 zł

§ 2

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród dodatkowych.

§ 3

Każdy z laureatów może otrzymać tylko jedną nagrodę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie jego wizerunku, przesłanych prac oraz niektórych danych wymienionych w § 9 (imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu. Autorzy zdjęć z chwilą przesłania prac Organizatorowi upoważniają go do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej.

2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszeniu do Konkursu zdjęcia i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nim w zakresie i celu opisanym w ust.1.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie trwania Konkursu. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu MayLily.pl na Facebooku. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

4. Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo usunąć zdjęcie z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu (w tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie) bądź zasad korzystania z serwisu Facebook.com. Organizator ma również prawo usunięcia zdjęcia z Konkursu, jeśli uzna, że w sposób ewidentny nie jest ono związane z tematem Konkursu.

5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

7. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Zasady Konkursu dostępne są w Regulaminie

11. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2018 r.

13. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pocztą elektroniczną na adres:

konkurs@maylily.pl