WYCZEKIWANA PROMOCJA! -20% Z KODEM LATO
Darmowa dostawa od 199 zł | 30 dni na zwrot | Płatności: online, przy odbiorze, PayPo | Dostawa: GLS / InPost | [email protected] tel. 600 600 317

Karty podarunkowe

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH MAYLILY

I.             Postanowienia ogólne

1.            Niniejszy regulamin określa ogólne zasady wydania i używania kart podarunkowych MAYLILY

2.            Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a)            Regulamin – niniejszy regulamin;

b)            Wydawca – PISZU Katarzyna Mitas, Ogrodowa 5, 38-440 Iwonicz Zdrój, NIP: 66372044681, tel. 600600317, mail: [email protected];

c)            Karta Podarunkowa lub Karta – elektroniczny bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę w formie papierowej karty lub w formie PDF, zakupiony w Sklepie Internetowym www.maylily.pl lub w innym Punkcie Sprzedaży, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w  Sklepie Internetowym www.maylily.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; szczególną postacią Karty Podarunkowej MAYLILY jest Voucher elektroniczny MAYLILY;

d)            Voucher elektroniczny MAYLILY lub Voucher elektroniczny – elektroniczny bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę w formie kodu cyfrowego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym www.maylily.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiący szczególną formę Karty Podarunkowej MAYLILY. Postanowienia Regulaminu dotyczące Karty Podarunkowej MAYLILY stosuje się odpowiednio do Voucherów elektronicznych, z zastrzeżeniami wynikającymi z Regulaminu oraz właściwości szczególnych Vouchera elektronicznego;

e)            Nabywca – osoba, która w Sklepie Internetowym www.maylily.pl lub w Punkcie Sprzedaży dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy lub Punktu Sprzedaży w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej MAYLILY o określonej wartości nominalnej; w odniesieniu do Vouchera elektronicznego za Nabywcę rozumie się podmiot nabywający Voucher elektroniczny od Wydawcy w uzgodnionej z Wydawcą formie (SMS, mail itd.), w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć na rzecz beneficjentów, np. w ramach programów pracowniczych;

f)            Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej MAYLILY lub Vouchera elektronicznego;

g)            Punkt Sprzedaży – punkty sprzedaży detalicznej na terenie Polski, w których można nabyć Kartę Podarunkową MAYLILY, inne niż Sklep Internetowy www.maylily.pl;

h)             Sklep Internetowy www.maylily.pl – sklep internetowy MAYLILY prowadzony przez Wydawcę pod adresem: www.maylily.pl;

i)             Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Wydawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

j)            Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

k)             Konto Klienta - indywidualne konto klienta założone na stronie www.maylily.pl na zasadach określonych w regulaminie serwisu maylily.pl dostępnym na stronie https://maylily.pl/content/3-regulamin.

3.            Każde zdefiniowane w ust. 2 powyżej określenie, ma takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

4.            Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych – do przekazania mu Karty Podarunkowej MAYLILY o wartości nominalnej odpowiadającej przekazanej ilości środków pieniężnych, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towary lub usługi świadczone w Sklepie Internetowym www.maylily.pl do kwoty odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej Karty. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej MAYLILY w Punkcie Sprzedaży za wydanie Karty odpowiada Punkt Sprzedaży.

5.            Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy lub Punktowi Sprzedaży środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej MAYLILY. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym www.maylily.pl.

6.            Karta Podarunkowa MAYLILY jest ważna przez czas określony, wskazany na karcie lub wraz z przekazaniem Vouchera elektronicznego. Czas ten nie może być krótszy niż 3 miesiące. 

7.            Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.maylily.pl.

8.         Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

9.         Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania każdego dalszego Użytkownika, któremu przekazują Kartę (lub Voucher elektroniczny), o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią.

10.         Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie odnoszącym się do relacji pomiędzy Nabywcą i osobami, wobec których Nabywca zobowiązał się do przekazania Karty Podarunkowej MAYLILY, w tym w szczególności osoby takie nie są uprawnione do  żądania od Wydawcy udostępnienia Karty (lub Vouchera elektronicznego) z powołaniem się na oświadczenia Nabywcy.

 

II.           Wydanie Karty Podarunkowej MAYLILY

 

1.            Karty Podarunkowe MAYLILY są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2.            Nabywca może nabyć Kartę Podarunkową MAYLILY w formie karty papierowej oraz w formie PDF jedynie w Sklepie internetowym www.maylily.pl oraz w Punktach Sprzedaży, przy czym w przypadku zakupu Karty Podarunkowej MAYLILY w Punkcie Sprzedaży za jej wydanie (udostępnienie) odpowiada bezpośrednio dany Punkt Sprzedaży. 

3.            Sklep Internetowy www.maylily.pl oraz Punkty Sprzedaży nie wydają Voucherów elektronicznych. Nabywca może nabyć Voucher elektroniczny MAYLILY przez Wydawcę w formie uzgodnionej z Wydawcą (SMS, mail itd.). Nabycie Voucherów elektronicznych odbywa się na podstawie odrębnych umów pomiędzy Wydawcą oraz Nabywcą.

4.            Przekazanie środków pieniężnych za nabycie Karty Podarunkowej MAYLILY może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:

a)            w przypadku nabycia Karty Podarunkowej MAYLILY wydawanej w formie karty papierowej w Sklepie Internetowym www.maylily.pl akceptowanymi przez Wydawcę formami płatności są: T-PAY, PayPal, odroczone płatności PayPo, płatność za pobraniem oraz przelew bankowy;

b)            w przypadku nabycia Karty Podarunkowej MAYLILY wydawanej w formie PDF akceptowanymi przez Wydawcę formami płatności są: T-PAY, PayPal, odroczone płatności PayPo, płatność za pobraniem oraz przelew bankowy;

c)            w razie nabycia Karty Podarunkowej MAYLILY w Punktach Sprzedaży akceptowane formy płatności określone są każdorazowo w danym Punkcie Sprzedaży.

5.       Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych zawartych w niniejszym Regulaminie nabycie Karty Podarunkowej MAYLILY w Sklepie Internetowym www.maylily.pl następuje na zasadach obowiązujących przy dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym www.maylily.pl określonych w regulaminie serwisu maylily.pl dostępnym pod adresem https://maylily.pl/content/3-regulamin. Karta Podarunkowa MAYLILY wydana w formie PDF zakupiona w Sklepie Internetowym www.maylily.pl zostanie przesłana Nabywcy na wskazany przez niego adres e-mail lub na adres e-mail wskazany do wysyłki podczas składania zamówienia w ciągu 24 godzin od złożenia i opłacenia zamówienia. 

6.        Zasady dotyczące nabycia Kart Podarunkowych MAYLILY w Punktach Sprzedaży ustalane są bezpośrednio przez dany Punkt Sprzedaży.

7.      W przypadku nabycia Vouchera elektronicznego MAYLILY termin jego wydania, wartość nominalna oraz sposób przekazania środków pieniężnych są ustalane bezpośrednio z Wydawcą.

8.    Karta Podarunkowa MAYLILY może mieć wartość poniższych kwot:

a)            możliwe jest nabycie Karty Podarunkowej MAYLILY wydanej w formie karty papierowej w Sklepie Internetowym www.maylily.pl, przy czym taka Karta może zostać nabyta wyłącznie o wartości: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł, 1000 zł lub 2000 zł;

b)            Karta Podarunkowa MAYLILY wydana w formie PDF może zostać nabyta w Sklepie Internetowym www.maylily.pl wyłącznie o wartości: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł, 1000 zł lub 2000 zł;

c)            w przypadku Punktów Sprzedaży możliwe jest nabycie wyłącznie Kart Podarunkowych MAYLILY o konkretnych wartościach (np. 50 zł, 100 zł) uwidocznionych na Karcie Podarunkowej MAYLILY (w zależności od dostępności w danym Punkcie Sprzedaży);

 

III.          Zasady użytkowania Karty Podarunkowej MAYLILY

 

1.            Karta Podarunkowa MAYLILY może być używana wyłącznie w Sklepie Internetowym www.maylily.pl, w tym bezpośrednio po wydaniu lub udostępnieniu Nabywcy Karty Podarunkowej MAYLILY.

2. Realizacja Karty Podarunkowej MAYLILY odbywa się poprzez wpisanie w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.maylily.pl kodu, który umieszczony jest na papierowej Karcie Podarunkowej MAYLILY lub w pliku PDF Karty.

3.            W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy aktualną wartość Karty Podarunkowej MAYLILY, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny jedną z dostępnych form płatności w ramach dokonywanego zakupu. Jeśli wartość nabywanych towarów lub usług jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty, wówczas Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.

4.            Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej MAYLILY (w tym Vouchera elektronicznego) w następujących przypadkach:

a)            brak wystarczającej ilości środków na Kacie Podarunkowej MAYLILY pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny lub pokrycie to stanie się niemożliwe;

b)            przejściowe trudności technicznych przy realizacji Karty Podarunkowej MAYLILY (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy) lub zamiaru Użytkownika użycia Karty w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

5.            Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej MAYLILY wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego, brak możliwości odczytania Karty Podarunkowej MAYLILY wydanej w formie PDF na nośniku, którym posługuje się Użytkownik itp.

6.         Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej MAYLILY.

 

IV.           Zwrot Katy Podarunkowej MAYLILY

 

1.            Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. IV.2 – nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa MAYLILY nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

2.            W przypadku nabycia Karty Podarunkowej MAYLILY w Sklepie Internetowym MAYLILY, Nabywcy będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od otrzymania Karty Podarunkowej MAYLILY.

3.            Szczegółowe zasady zwrotu produktów, w tym Kart Podarunkowych MAYLILY, o którym mowa w ust. 2 powyżej, określone są w regulaminie serwisu maylily.pl dostępnym pod adresem https://maylily.pl/content/3-regulamin.

 

V.          Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej MAYLILY

 

1.            Wydawca oraz Punkty Sprzedaży zobowiązane są do wydania Karty Podarunkowej MAYLILY bez wad.

2.            Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe MAYLILY od momentu ich wydania (udostępnienia) Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Podarunkowej MAYLILY po ich przekazaniu Nabywcy. Wydawca nie umożliwia Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Podarunkowej MAYLILY zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub wydania duplikatu.

3.            Transakcja dokonania przy pomocy Karty Podarunkowej MAYLILY jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

4.            Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty Podarunkowej MAYLILY, w tym z jej wydawaniem oraz używaniem będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje mogą być składane listownie na adres biura Wydawcy: MAYLILY, 38-440 Iwonicz Zdrój, Al. Piwarskiego 43 lub w drodze e-mail na adres [email protected].

 

VI.         Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.            Nabywca lub Użytkownik będący Konsumentem, oprócz drogi sądowej, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

a)            może zwrócić się do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich (www.uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php  );

b)            może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Sąd Polubowny działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php#faq4657 );

c)            może zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy );

d)            może skorzystać z europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr .

e)            Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 

VII.        Zwrot towarów – zasady rozliczeń

 

1.            W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub w części przy użyciu Karty Podarunkowej MAYLILY lub Vouchera elektronicznego, Użytkownik otrzyma nową Kartę Podarunkową MAYLILY (w formie papierowej lub PDF) na kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów. 

 

VIII.          Postanowienia końcowe

 

1.            Nabycie (wydanie) Karty Podarunkowej MAYLILY stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

2.            Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będzie miał zastosowanie regulamin serwisu maylily.pl dostępny pod adresem https://maylily.pl/content/3-regulamin  oraz obowiązujące przepisy prawa.

3.            Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Nabywców Kart Podarunkowych MAYLILY nabytych w Sklepie Internetowym www.maylily.pl zawarte są w regulaminie serwisu maylily.pl  oraz w polityce prywatności.

4.            Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Podarunkowej MAYLILY można uzyskać telefonicznie u Wydawcy 600600317.

5.            Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie wyłącznie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:

a)            konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;

b)            zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Wydawcy;

c)            zmianę lub rozbudowę w zakresie istniejących funkcjonalności Karty Podarunkowej MAYLILY, jak również wycofanie pewnych funkcjonalności Karty Podarunkowej MAYLILY;

d)            zmianę sposobu i procesu nabycia Kart Podarunkowych MAYLILY;

e)            ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;

f)            konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;

g)            zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej;

h)            konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie;

i)             zakończenie wydawania i realizacji Kart Podarunkowych MAYLILY.

6.            Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym www.maylily.pl w zakładce https://maylily.pl/content/karty-podarunkowe w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie i wydrukowanie.

7.            Wydawca zawiadomi Klientów o zmianie Regulaminu, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie https://maylily.pl/content/karty-podarunkowe

8.            Regulamin w zmienionej wersji wiąże Użytkownika, jeżeli nie wypowie on umowy dotyczącej nabycia Karty Podarunkowej MAYLILY w terminie 14 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt VIII.8 powyżej. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na adres e-mail Wydawcy [email protected]. Regulamin w zmienionej wersji wejdzie w życie 15. dnia od dnia udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu w sposób, o którym mowa w niniejszym pkt VIII.8, chyba że Regulamin w zmienionej wersji przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.

9.         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2020 r.

 

Pobierz regulamin w wersji PDF: TUTAJ


Akceptuj Więcej informacji Odrzuć